Komunikacja z akcjonariuszami

Biowet Drwalew

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 13.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2020r., o godz. 11.00 , w siedzibie Spółki w Drwalewie, ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki przez wydzielenie, wyrażanie zgody na zmiany statutu Spółki.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

 1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 Statutu:

„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BIOWET DRWALEW S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Proponowane brzmienie Artykułu 1 Statutu:

„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

 1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:

 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46. Z),
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  (PKD 72.19.Z),
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • Reklama (PKD 73.1)
 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 • Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 1),
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 • Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z).”

Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:

1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),

2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),

3) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z)

4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

7) Reklama (PKD 73.1)

8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

10) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

14) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),

15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

18) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),

20) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)”

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia 27 stycznia 2020 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do ukończenia Walnego Zgromadzenia.