Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

1 lipca 2020

Szanowni Państwo,

Biowet Drwalew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drwalewie, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496205 ( „Spółka”) niniejszym informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.07.2020r. („Dzień Wydzielenia”) wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, jako spółki przejmującej, w wyniku podziału spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. z siedzibą w Drwalewie (dotychczas posługującej się również skrótem firmy: Biowet Drwalew S.A.), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055763 przez przeniesienie części majątku spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A., stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na Spółkę, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych („Podział”) na dowód czego przedstawiamy w załączeniu informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.

Zgodnie z art. 531 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w Dniu Wydzielenia Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. przypisane Spółce w planie Podziału z dnia 28 listopada 2019 roku dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Mając na uwadze powyższe, od Dnia Wydzielenia wszelkie pisma i inne dokumenty, w tym w szczególności wystawiane faktury, powinny zawierać następujące dane Spółki:

Biowet Drwalew sp. z o.o.
ul. Grójecka 6
05-651 Drwalew
NIP: 5252579491

Wszelka korespondencja, w tym faktury papierowe, powinna być doręczana na powyższy adres Spółki.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.